۵۴۶ بازدید
22

جلسه کمیته فرهنگی اموزشی اربعین استان خراسان رضوی درمحل دفتر بعثه مقام معظم رهبری با حضور

نمایندگان نهادهای عضو تشکیل شد.

دراین جلسه بعد از بیان اهمیت اربعین امسال و تاکید بر اینکه باید با توجه به فضای سیاسی مثبت منطقه امسال

فعالیتهای کمیته فرهنگی  مضاعف شود نمایندگان عضو هرکدام ظرفیتها و برنامه های اربعینی نهاد خود را گزارش

دادند که نوید بخش فعالیت بیشتر نهادها در ایام اربعین در داخل استان و حضور جدی تر در حماسه بزرگ اربعین

درعراق هست.

با توجه به اهمیت کارهای فرهنگی سه کارگروه زیر مجموعه کمیته ایجاد شد.

کارگروه زیارت گروهی کارگروه فضای

مجازی کارگروه تولید و تهیه محتوایی و اقلام فرهنگی مسئولین و اعضای هرگرو مشخص شد همچنین مقرر شد بعدا ز

این جلسه نشستهای تخصصی درهریک ازنهادهای عضو تشکیل وبرنامه های اربعینی آن نهاد هم اندیشی و اجرایی

شود

کلیه حقوق این سایت متعلق به نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان رضوی می باشد
در حال بارگذاری