فرم ثبت نام مصاحبه معینه های حج 1403 روز دوشنبه 1403/01/06 ساعت 9 تا 12 ظهر

در انتخاب تاریخ و ساعت مصاحبه دقت فرمائید، پس از ثبت نام تاریخ قابل تغییر نخواهد بود و مصاحبه نوبت دیگری نخواهد داشت.