فرم ثبت نام مصاحبه روحانیون حج و ارتقا 1403 روز جمعه 1402/12/11 ساعت 10 تا 11صبح

در انتخاب تاریخ و ساعت مصاحبه دقت فرمائید، پس از ثبت نام تاریخ قابل تغییر نخواهد بود و مصاحبه نوبت دیگری نخواهد داشت.