فرم ثبت نام مصاحبه روحانیون معین حج 1403 روز یکشنبه 1403/01/05 ساعت 12 تا 13 ظهر

در انتخاب تاریخ و ساعت مصاحبه دقت فرمائید، پس از ثبت نام تاریخ قابل تغییر نخواهد بود و مصاحبه نوبت دیگری نخواهد داشت.