فرم ثبت نام مصاحبه روحانیون حج و ارتقا 1403 روز پنجشنبه 1402/12/10 ساعت 8 تا 9 صبح

در انتخاب تاریخ و ساعت مصاحبه دقت فرمائید، پس از ثبت نام تاریخ قابل تغییر نخواهد بود و مصاحبه نوبت دیگری نخواهد داشت.